/>

بازتاب امروز

سایت بازتاب fhcjhf hlv,cبازتاب‌امروزسایت خبری - تحلیلی «بازتاب‌امروز» که حدود یک ماه از آغاز به کار آن می‌گذشت، روز گذشته فیلتر شد. 

آفتاب نوشت:
 سایت خبری - تحلیلی «بازتاب‌امروز» که حدود یک ماه از آغاز به کار آن می‌گذشت، روز گذشته فیلتر شد. 

این سایت درخصوص علت فیلترشدنش نوشته است: این اقدام از سوی مرجع قضایی غیر از کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز انجام شده و رایزنی برای حل مشکل در حال انجام است.